Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, Łanowa 39 realizuje grant pn. „Bezpieczny dom dla mieszkańców, bezpieczne miejsce pracy dla pracowników” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”.

Celem głównym grantu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy Łanowej 39 w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 248 400 zł, z czego 216 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa oraz 32 400 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W wyniku realizacji grantu planowane jest osiągnięcie następujących efektów:

  1. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców domu pomocy społecznej poprzez doposażenie stanowisk pracy personelu i mieszkańców w środki ochrony indywidualnej, niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID - 19.
  2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników poprzez doposażenie domu pomocy społecznej w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.
  3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców domu pomocy społecznej poprzez doposażenie
    pomieszczeń i remont węzła sanitarnego z przeznaczeniem na miejsca izolacji lub kwarantanny.
  4. Poprawa bezpieczeństwa pracowników poprzez doposażenie pomieszczeń na miejsca pobytu, izolacji lub kwarantanny, w związku z brakiem możliwości powrotu do własnego domu ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS – CoV – 2.
  5. Poprawa bezpieczeństwa pracowników poprzez zapewnienie możliwości noclegu
    z wyżywieniem poza placówką i miejscem zamieszkania.

 Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.