Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39 zapewniając opiekę całodobową osobom przewlekle somatycznie chorym część swoich działań finansuje ze środków pozyskiwanych w formie projektów. W okresie od września do grudnia 2020 r. realizuje projekt pn. „Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul Łanowej 39 w związku z zagrożeniem COVID-19”, na realizację którego otrzymano 475 734 zł.

Projekt ma on na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby personelu domów pomocy społecznej.

Pozyskane w ramach grantu środki są przeznaczone na:

  1. wykonanie testów w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 dla personelu DPS,
  2. zatrudnienie dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne
    i wspomagające na okres do 3 miesięcy,
  3. dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”, II oś priorytetowa - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8. - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w wysokości.