Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” to kolejny konkurs, w ramach którego Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 w Krakowie uzyskał dofinansowanie. Projekt umożliwia zakupienie dodatkowych środków ochrony osobistej dla personelu zajmującego się mieszkańcami i mieszkankami Domu Pomocy Społecznej, zakup potrzebnych środków do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach użytkowych Domu, a także dodatkowe wynagrodzenia zaangażowania i pracy pielęgniarek i pielęgniarzy. Grant nr COVID.19.61.2020 o wartości 63 287,87 zł jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39 zapewniając opiekę całodobową osobom przewlekle somatycznie chorym część swoich działań finansuje ze środków pozyskiwanych w formie projektów. W okresie od września do grudnia 2020 r. realizuje projekt pn. „Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul Łanowej 39 w związku z zagrożeniem COVID-19”, na realizację którego otrzymano 475 734 zł.

Projekt ma on na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby personelu domów pomocy społecznej.

Pozyskane w ramach grantu środki są przeznaczone na:

 1. wykonanie testów w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 dla personelu DPS,
 2. zatrudnienie dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne
  i wspomagające na okres do 3 miesięcy,
 3. dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”, II oś priorytetowa - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8. - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w wysokości.

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, Łanowa 39 realizuje grant pn. „Bezpieczny dom dla mieszkańców, bezpieczne miejsce pracy dla pracowników” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”.

Celem głównym grantu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy Łanowej 39 w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 248 400 zł, z czego 216 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa oraz 32 400 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W wyniku realizacji grantu planowane jest osiągnięcie następujących efektów:

 1. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców domu pomocy społecznej poprzez doposażenie stanowisk pracy personelu i mieszkańców w środki ochrony indywidualnej, niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID - 19.
 2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników poprzez doposażenie domu pomocy społecznej w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.
 3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców domu pomocy społecznej poprzez doposażenie
  pomieszczeń i remont węzła sanitarnego z przeznaczeniem na miejsca izolacji lub kwarantanny.
 4. Poprawa bezpieczeństwa pracowników poprzez doposażenie pomieszczeń na miejsca pobytu, izolacji lub kwarantanny, w związku z brakiem możliwości powrotu do własnego domu ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS – CoV – 2.
 5. Poprawa bezpieczeństwa pracowników poprzez zapewnienie możliwości noclegu
  z wyżywieniem poza placówką i miejscem zamieszkania.

 Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.